strategia Şcolii

VIZIUNEA ŞCOLII

Motto: „Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm!” (Seneca)

(Non scholae, sed vitae discimus)

Şcoala Gimnazială Nr.28 Galați va deveni o şcoală europeană, performantă, capabilă să ofere programe de înaltă calitate, să asigure un climat stimulativ, de cooperare şi siguranţă, să promoveze permanent un dialog deschis cu toţi partenerii sociali şi educaţionali.

MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galați îşi propune să dezvolte un mediu educaţional favorabil învăţării, în care elevii să aibă oportunităţi egale de formare a competenţelor de bază şi a competenţelor-cheie, în perspectiva pregătirii lor la standarde europene, pentru integrare socială şi competiţie profesională. În şcoala noastră, elevul va beneficia de un învăţământ: - retehnologizat, prin accesul în laboratoare dotate corespunzător, prin utilizarea reţelei informaţionale, a tehnologiilor didactice audiovizuale ş.a.; - bazat pe managementul profesional, orientat către promovarea performanţelor, a învăţării pe tot parcursul vieţii, a inovaţiilor şi a dimensiunii europene în sistemul şi practicile educaţionale. Direcţiile principale spre care se vor orienta demersurile noastre sunt: susţinerea unui învăţământ modern, furnizarea unui curriculum opţional proiectat în consens cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor, participarea la programe europene şi la proiecte educative de cooperare cu parteneri educaţionali / sociali.

ŢINTE STRATEGICE:

1. Creșterea calității procesului instructive-educativ în vederea dezvoltării armonioase a personalității elevilor prin formarea și dezvoltarea competențelor acestora, în spiritul educației inclusive și a valorilor democrației;
2. Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ de calitate.
3. Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei în scopul eficientizării activităților și al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;
4. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, naționale și europene.

Evaluarea ARACIP 2011-2012 poate fi consultata aici

Documentația ARACIP pentru anul scolar 2012-2013 poate fi consultata aici si aici.

Proiectul de Dezvoltare Instituțională 2016-2020 poate fi consultat aici.

Raportul de analiza asupra activitatilor desfasurate in anul scolar anterior 2018-2019 aici.

Raport privind activitatile educative extrascolare si extracurriculare desfasurate in anul scolar 2018-2019 aici.

Analiza activităților desfășurate în Școala Gimnazială Nr.28 Galați în anul școlar 2019-2020 poate fi consultată aici.

Pagina Oficială de Facebook - Școala Gimnazială Nr. 28