strategia Şcolii

Motto: „Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru” (Nicolae Iorga)

1.1 VIZIUNEA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială Nr. 28 va deveni o şcoală europeană, performantă, capabilă să ofere programe de înaltă calitate, să asigure un climat stimulativ, de cooperare şi siguranţă, să promoveze identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.

1.2 MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială Nr. 28 îşi propune să dezvolte un mediu educaţional favorabil învăţării, în care elevii să aibă oportunităţi egale de formare a competenţelor de bază şi a competenţelor-cheie, în perspectiva pregătirii lor la standarde europene, pentru integrare socială şi competiţie profesională. În şcoala noastră, elevul va beneficia de un învăţământ: - retehnologizat, prin accesul în laboratoare dotate corespunzător, prin utilizarea reţelei informaţionale, a tehnologiilor didactice audiovizuale ş.a.; - bazat pe managementul profesional, orientat către promovarea performanţelor, a învăţării pe tot parcursul vieţii, a inovaţiilor şi a dimensiunii europene în sistemul şi practicile educaţionale. Direcţiile principale spre care se vor orienta demersurile noastre sunt: susţinerea unui învăţământ modern, cu strategii diferenţiate menite sã faciliteze procesul de învãţare pentru toţi elevii indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnicã, religioasã sau de altã naturã, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive, furnizarea unui curriculum opţional proiectat în consens cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor, participarea la programe europene şi la proiecte educative de cooperare cu parteneri educaţionali/sociali.

1.3 ŢINTE STRATEGICE:

T1 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, orientat spre performanță şi valorificarea potenţialului individual al fiecărui elev;
T2 Creşterea perfomanţei şcolare prin ridicarea mediei de promovare a Evaluării Naţionale la finalul clasei a VIII a, cu cel puţin 80 sutimi la matematică şi 60 de sutimi la română, până în 2025;
T3 Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare creării strării de bine a participanţilor la educaţie şi reducerii absenteismului şcolar in următorii 4 ani cu cel puţin 20%;
T4 Sporirea gradului de atractivitate al Şcolii prin intermediul unui proces instructiv educativ imbunătăţit ca urmare a participării a cel puţin 80% din personalul școlii la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehnologiei și a resurselor educaționale deschise;
T5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea, în următorii 4 ani a unui număr de cel puţin 3 proiecte europene şi naţionale şi a numeroase proiecte locale şi regionale, în concordanţă cu noile educaţii (educaţie pentru mediu, pentru sănătate, educaţie financiară şi anteprenorială, educaţie pentru cetăţenie democratică etc.) cu scopul promovării unei imagini pozitive în comunitate.

Evaluarea ARACIP 2011-2012 poate fi consultata aici

RAEI 2021-2022

Proiectul de Dezvoltare Instituțională 2021-2025 poate fi consultat aici.

Proiecte educative - an școlar 2022-2023

Analiza activităților desfășurate în Școala Gimnazială Nr.28 Galați în anul școlar 2022-2023 poate fi consultată aici.Pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Nr. 28 Galați